Kaedah Pengajaran Pembelajaran

 

Kursus ini memfokuskan kepada kefahaman Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, konsep-konsep: strategi, pendekatan, kaedah, teknik, dan pengisian kurikulum dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu serta pengaplikasiannya di sekolah rendah.  Kursus ini juga memberikan fokus terhadap  pengaplikasian pengajaran mikro serta penyediaan rancangan tahunan dan rancangan pengajaran harian bahasa Melayu sekolah rendah.

 

Hasil pembelajaran kursus ini ialah:

  1. Mengaplikasikan teori huraian bahasa dan teori pemerolehan bahasa di dalam bilik darjah
  2. Mengaplikasikan komponen pengajaran mikro dan makro dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah
  3. Mempelbagaikan pengaplikasian pendekatan, strategi, kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di dalam bilik darjah bagi memupuk potensi insan murid yang kritis, kreatif dan inovatif
  4. Mengaplikasikan pengisian kurikulum sebagai elemen kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah
  5. Menyediakan rancangan pengajaran tahunan dan rancangan pengajaran harian dengan menyerapkan pengisian kurikulum